مدیران واحدها:

  • مدیر واحد معاملات بورس و اوراق بهادار: آقای علیرضا زمانی

 

  • مدیر واحد بورس کالا: آقای محمودرضا رئیس پور

 

  • مدیر سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه: آقای احسان طیبی

 

  • مدیر مالی: آقای عابدین حسینی

  • مدیر پذیرش: خانم محدثه حاجی مزدارانی